Powrót do Partnerzy

SP 368

erasmus-logo icon

Szkoła Podstawowa nr 368 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie jest placówką powstałą w miejsce dotychczasowego Gimnazjum nr 164 jako efekt reformy oświatowej. Zmieniła się struktura wiekowa uczniów, powstały oddziały edukacji wczesnoszkolnej oraz klasy 4-6 złożone z dzieci i młodzieży poniżej 13 roku życia. Aktualnie nasza szkoła liczy 847 uczniów. Placówka nieustannie dostosowuje umiejętności i kwalifikacje pracowników, wyposaża ich w nowe narzędzia/metody nauczania, stwarza atrakcyjne programy nauczania. Długofalowy plan rozwoju organizacji zakłada powstanie dwujęzycznej kadry dydaktycznej, która będzie stosowała najnowsze metody, posługiwała się technologią komunikacyjo-informacyjną, zachowywała europejskie standardy uczenia wymieniając doświadczenia z zagranicznymi partnerami, współpracowała w środowisku szkolnym. Ma to przyczynić się do wysokiej jakości kształcenia uczniów i wyrównywać szanse edukacyjne grup defaworyzowanych.

poland-school poland

Realizacja projektu „Within Networks. The best and the worst of social networks” pozwala naszej szkole na zdobycie cennego doświadczenia pracy z partnerami zagranicznymi z Hiszpanii i Portugalii przy użyciu innowacyjnych metod ICT. Adresatami projektu są uczniowie klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej, jak również uczniowie klas 2 i 3 Gimnazjum. Współpraca zagraniczna wpływa pozytywnie na pozyskiwanie nowych narzędzi pracy, zespołowego projektowania oraz stosowania gier i zabaw z motywem przewodni sieci społecznościowych, efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni szkolnej oraz włączanie aktywności artystycznych: sztuki, muzyki, tańca do realizowanych działań. Projekt zakłada realizację mobilności do dwóch krajów dla 30 uczniów. Poprzez wyjazdy zagraniczne uczestnicy projektu poprawiają kompetencje komunikacyjne w języku angielskim, pogłębią wiedzę o kulturze i społeczeństwie odwiedzonego kraju. Projekt promuje europejski wymiar edukacji i zakłada utrzymanie interakcji pomiędzy uczestnikami programu, dalszej współpracy oraz wymiany doświadczeń, wymianę informacji i wiedzy pedagogicznej w kontekście wielokulturowym.

Szkoła dąży do tego, aby jako placówka spełniała standardy europejskie. Nieustannie poszukuje oryginalnych pomysłów na lekcje grupowe i indywidualne min. zadań interaktywnych, ciekawych aplikacji oraz gier komputerowych poszerzających horyzonty myślowe uczniów. Plan rozwoju organizacji jest obszerny, dotyczy nowoczesnych metod i technik uczenia, jak również innowacyjnych technologii w nauce języka angielskiego. W projekcie zamieszczono działania, które można zrealizować w przewidzianym czasie i są one częścią polityki długofalowej szkoły.